SAVUNMA İHALELERİNDE KAPI ARALANDI

Advertisement
Image result for savunma sanayii müsteşarlığı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”a yönelik Bakanlar Kurulu kararı ile SSM ile Müsteşarlığın doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler tarafından, savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilişkili, gizlilik içinde yürütülmesi gereken mal ve hizmet alımı, yapım işi, araştırma geliştirme projeleri, etüt ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
KAPSAM GENİŞLEDİ
Savunma ihaleleri daha önce SSM ile sınırlı iken, yeni düzenlemeyle Müsteşarlığın çoğunluğuna sahip olduğu yapıların da ihaleye girmelerine olanak sağlandı. Yürütülecek süreçlerde ulusal menfaatin korunması, standardizasyonun, modernizasyonun, güvenliğin, gizliliğin sağlanması, rekabetin korunması ve maliyet etkinliği esas olacak. Proje faaliyetleri, gizlilik içinde ve “bilmesi gereken prensibi”ne göre, güvenlik ve gizliliğe ilişkin mevzuata uygun yürütülecek.
ÜÇ ALIM YÖNTEMİ
Projelerde alım yöntemi olarak teklif alma, tek kaynaktan temin ve yarışma yöntemleri kullanılabilecek. Teklif alma yönteminde, idarece uygun görülenlerden teklif alınacak ve ihale konusu işin teknik detaylarıyla teklif fiyatları görüşülecek. Yarışma yöntemi ise teknoloji gösterimi için prototip ürün/platform gerçekleştirmeyi hedef alan projeler kapsamında ihtiyaçların, aynı ihale ya da sözleşme yürütüm sürecinde, birden fazla isteklinin/yüklenicinin kabiliyetlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi şeklinde uygulanacak. Bu yöntemde, idare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda teklif veren istekliler/sözleşme imzalayan yükleniciler içinden uygun bulunanların, uygun görülen maliyetleri ödenecek.
YERLİYE TEŞVİK
İdare tarafından başlatılması uygun görülen projeler için proje türü belirlenecek ve başlama kararı taslağı hazırlanacak. Başlama kararı, müsteşar tarafından onaylanacak. Ar-Ge projelerine ilişkin başlama kararları, ilgili daire başkanlığı tarafından teklif edilecek ve Ar-Ge Paneli tarafından onaylanacak. Başlama kararının alınmasının ardından, idare tarafından uygun görülen hallerde teklife çağrı dosyası hazırlanacak ve yayımlanacak. Yerli malı/yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanması hususu da dahil, teklife çağrı dosyasında yer alacak asgari hususlar idare tarafından belirlenecek.
ACİL ALIM VE AR-GE PROJELERİ
Acil alım projeleri, Ar-Ge projeleri, yapılabilirlik etütleri ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin projelerin değerlendirme sonuçları, müsteşara sunulacak ve müsteşarın vereceği karar doğrultusunda işlem tesis edilecek. Seçim kararında, kaynak üst sınırı belirlenecek. Seçim kararları doğrultusunda yapılan sözleşme görüşmeleri sonucunda sözleşmenin imzalanmasıyla ihale süreci tamamlanacak.